Visie

Onze school is een geïntegreerde geloofs-, leer- en leefgemeenschap:

Geloofsgemeenschap

De christelijke zingeving en beleving doordringt het hele schoolleven.

De inspiratiebron van ons opvoedingsproject is Jezus Christus.

Wij hebben de opdracht de kinderen te laten kennismaken met het leven en de leer van Jezus Christus: het evangelie.

Onze school heeft ook een zendingsopdracht: van de leerkrachten wordt verwacht dat zij het geloof verkondigen en voorleven.

Van de ouders wordt minstens verwacht dat zij loyaal zijn t.o.v. het geheel van de geloofsopvoeding dat aan de kinderen wordt gebracht (geen antihouding).

De leerlingen nemen deel aan alle sacramentele en gebedsvieringen die binnen schoolverband worden gehouden.

 

Leergemeenschap

Het kind staat centraal en alle kinderen, zonder onderscheid, zijn in onze school welkom.

Leren en onderwijzen zijn zowel cognitieve als sociale en gedragsactiviteiten.

Elk kind moet maximale ontplooiingskansen krijgen: dit gebeurt door aangepast onderwijs, door differentiatie en individuele werkvormen.

Het totale kind wordt ontwikkeld, zowel het hoofd als het hart en de handen.

Leren en onderwijzen zijn een kwestie van kennen, kunnen en zijn.

Elk kind is anders en de aanpak gebeurt aangepast aan de intellectuele en emotionele mogelijkheden en de leefsituatie van de leerlingen.

Wij tonen respect voor elk kind en aanvaarden het zoals het is.

Er is bijzondere zorg voor de zwakkeren en de leerbedreigde leerlingen, echter binnen de mogelijkheden van het gewoon onderwijs.

Door zorgverbreding kiezen we voor differentiatie, we zoeken naar een uitgewerkte remediëringspraktijk en ijveren voor een goed uitgebouwde leerlingenbegeleiding.

 

Leefgemeenschap

Wij besteden aandacht en tijd aan het verwezenlijken van positief menselijke relaties tussen alle participanten (schoolbestuur, ouders, kinderen, CLB) zowel binnen als buiten onze school.

Onze klas, onze school is geen eiland, wij werken zoveel mogelijk loyaal samen.

Onze school maakt deel uit van de parochiegemeenschap.

Wij willen opvoeden tot sociale ingesteldheid en ruimdenkendheid in een pluriforme samenleving.

Daarom willen wij maximale kansen geven aan elk kind, zowel op het vlak van godsdienst – als van waardebeleving en engagement.

Wij hebben eerbied voor de godsdienstige gezindheid van anderen zonder evenwel onze eigenheid prijs te geven.

De leerlingen moeten voelen dat de leerkrachten hart hebben voor wat hen raakt, oog hebben voor wat hen interesseert en om hen bezorgd zijn.