Privacy & Cookie Policy

1. Privacy & Cookie policy

De website www.jomabasis.be  (hierna te noemen “website”) is eigendom van: VZW KOBA NoordkANT, hierna te noemen “Joma Basis”, “Wij”, “Ons”, “We”

 • Adres: Nooitrust 4
 • Gemeente: 2390 Malle
 • Land: Belgium
 • Telefoonnummer: +32 3 304 91 00
 • E-mailadres: info@jomabasis.be
 • Ondernemingsnummer: BE 0471 914 403
 • Jurdidische vorm: VZW

Joma Basis hecht veel belang aan uw privacy. Daarom willen we u als gebruiker op een open en transparante wijze informeren over het gebruik van uw persoonsgegevens. Joma Basis behoudt zich het recht voor deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verwerkt door Joma Basis. Persoonsgegevens zijn alle soorten informatie met betrekking tot een een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Dit zijn met andere woorden alle gegevens die tot uw persoon te herleiden zijn. Onder verwerken worden volgende zaken verstaan: bewerkingen, verzamelen, ordenen, structureren, opslaan, …

Joma Basis streeft er naar om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving zoals de EU GDPR/AVG wetgeving (verordening 2016/679) en dit steeds op een zo transparant mogelijke manier.

In deze privacyverklaring wordt toegelicht welke informatie Joma Basis verzamelt, waar Joma Basis de informatie voor gebruikt en aan wie deze informatie wordt doorgegeven. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan uw rechten en hoe deze kunnen uitgeoefend worden.

1.1.      Verwerker

Joma Basis zal optreden als verwerkingsverantwoordelijke.

1.2.      Gebruiker

De gebruiker, hierna “gebruiker”, “de klant”, “je” of “u” is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon waarvan Joma Basis persoongegevens verwerkt.

1.3.      Verwerken van gegevens

1.3.1.           Van wie verwerkt Joma Basis persoonsgegevens?

Joma Basis verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie Joma Basis een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie heeft, gehad heeft of in de toekomst wenst te hebben. Het gaat hierbij om gegevens van huidige klanten, leveranciers, opdrachtgevers, onderaannemers, werknemers, vrijwilligers maar ook potentiële nieuwe klanten en werknemers.

1.3.2.           Waarom verwerkt Joma Basis persoonsgegevens?

Joma Basis verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Levering van diensten aan klanten: deze zijn noodzakelijk om de gevraagde diensten te kunnen leveren. Deze gegevens kunnen verschillen afhankelijk van de diensten die worden geleverd.
 • Financiële administratie: deze gegevens zijn noodzakelijk om de boekhouding en facturatie te kunnen uitvoeren.
 • Klantencontacten onderhouden: het uitsturen van e-mails (bvb. Nieuwsbrieven) voor producten en diensten die van belang kunnen zijn voor onze klanten en potentiële klanten (direct marketing).
 • Gebruikersinformatie: op onze website voor het monitoren van reacties, de veiligheid, beschikbaarheid, en performance.
 • Derden: noodzakelijk om de samenwerking met derden te kunnen uitvoeren.
 • Rekruteringsdoeleinden: noodzakelijk met het oog op rekrutering van nieuwe werknemers.

Als gebruiker kies je steeds zelf welke gegevens je met Joma Basis deelt.

1.3.3.           Met wie deelt Joma Basis uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden in geen enkel geval voor commerciële doeleinden gedeeld met derden. Joma Basis werkt samen met derden voor IT gerelateerde zaken (bvb. Hosting) , boekhouding, administratie, communicatie, beveiliging, dienstverlening, publieke autoriteiten,  … waardoor Joma Basis in sommige gevallen met hen gegevens moet delen. Van deze derden verwachten wij dat ze voldoen aan de geldende privacywetgeving (GDPR/AVG). Zij mogen deze gegevens nergens anders voor gebruiken dan hetgene waarvoor ze met hen zijn gedeeld.

Deze website maakt gebruik van sociale media plugins die het mogelijk maken de gebruikers door te verwijzen naar onze sociale media kanalen of die het mogelijk maken voor de gebruikers om berichten van de website te delen op sociale media.

Deze sociale media aanbieders zijn Facebook, Instagram, LinkedIn, Google, Youtube. Om de bezoekersstatistieken van de website worden opgevolgd via Google Analytics. Indien deze links of de website gebruikt wordt kan het zijn dat bovenvermelde partijen de persoonsgegevens van de gebruiker verzamelen. Joma Basis is niet verantwoordelijk voor hoe deze partijen de persoonsgegevens van de gebruikers verwerken. In dit geval zullen zij optreden als verwerkingsverantwoordelijke.

Geen enkele overdracht van persoonsgegevens zal plaatsvinden buiten de Europese Unie.

1.3.4.           Hoe beveiligt Joma Basis uw persoonsgegevens?

Joma Basis stelt alles in het werk om uw persoonsgegveens maximaal te beveiligen. Er werden diverse beveiligingsmaatregelen (bvb. SSL) ontwikkeld zodat uw persoonsgegevens veilig, correct en up-to-date worden gehouden. Joma Basis tracht ten allen tijde ongeautoriseerde toegang, het publiek maken van gegevens of verwijderen van gegevens te vermijden.

1.3.5.           Hoe lang bewaart Joma Basis uw gegevens?

Joma Basis bewaart uw gegevens enkel voor de uitoefening van haar activiteiten en dienstverlening. Het kan zijn dat uw gegevens langer worden bijgehouden omwille van wettelijke verplichtingen (bvb. facturatie). Na maximaal 10 jaar na het beëindigen van de klantenrelatie worden de gegevens verwijderd.

1.3.6.           Website

Wanneer je een reactie plaatst op onze website wordt deze reactie en de gegevens die hierbij werden opgeslagen maximaal 10 jaar bewaard in onze database. Op deze manier kunnen we nieuwe reacties automatisch herkennen en  meteen goedkeuren zodat deze niet gemodereerd moeten worden.

Gebruikers die zich hebben geregistreerd op onze website (indien van toepassing) kunnen in hun gebruikersprofiel hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen. Het is niet mogelijk om de gebruikersnaam te verwijderen. Beheerders van de website kunnen deze informatie ook consulteren en wijzigen.

Om SPAM tegen te gaan gebruikt Joma Basis ook automatische SPAM-detectie  “reCAPTCHA van Google: https://policies.google.com/privacy  en https://policies.google.com/terms   

Wanneer gebruikers een contactformulier invullen of een e-mail sturen, dan worden de gevevens bewaard tot deze volledig afgehandeld is of maximaal 10 jaar.

1.4.      Rechten

Hieronder worden de rechten waarover de klant of gebruiker beschikt toegelicht:

 • Inzage: de klant kan informatie krijgen over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens en een kosteloze kopie verkrijgen van deze persoonsgegevens.
 • Rectificatie: als de klant meent dat zijn of haar persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan de klant vragen om deze te corrigeren.
 • Wissing: de klant kan vragen om zijn of haar persoonsgegevens te verwijderen.
 • Beperking: de klant vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken.
 • Bezwaar: de klant kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn of haar.
 • Intrekken van uw toestemming: indien de klant toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kan deze steeds deze toestemming opnieuw intrekken.
 • Gegevensoverdraagbaarheid: de klant heeft steeds het recht om gegevens de laten overdragen aan een derde partij. Voorwaarde hierbij is dat steeds de wettelijke verplichtingen van toepassing zijn en dat dit technisch mogelijk moet zijn.

Via een schriftelijke aanvraag kan de gebruiker zijn of haar rechten laten gelden. De contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke zijn vermeld onder het punt “Contactgegevens”. Voorwaarde is wel dat de gebruiker zijn of haar identiteit bewijst (bvb. door kopie identiteitskaart).

De gebruiker kan zich enkel in volgende gevallen beroepen op het recht op wissing:

 • De persoonsgegevens zijn niet meer noodzakelijk omwille van de doeleinden van de verwerking
 • De gebruiker heeft zijn toestemming voor werwerking ingetrokken
 • De gebruiker oefent zijn recht uit op verzet tegen direct marketing
 • De persoonsgegevens hebben geen juridische grondslag voor een verdere verwerking of hebben het voorwerp uitgemaakt van een ongeoorloofd gebruik
 • De persoonsgegevens moeten worden verwijderd om wettelijke verplichtingen na te komen

De gebruiker kan zich in volgende gevallen NIET beroepen op het recht op wissing:

 • De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het recht op informatie en vrije meningsuiting
 • De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om wettelijke bepalingen te kunnen naleven
 • De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het algemeen belang (volksgezondheid)
 • De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor archiveringsdoeleinden
 • De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk van voor de uitoefening of verdediging in een juridische zaak

Om deze rechten te kunnen uitoefenen kan de klant contact opnemen met Joma Basis. Zie onderstaande contactgegevens.

1.5.      Marketing

Joma Basis gebruikt de persoonsgegevens die zij rechtmatig heeft verworven om haar klanten te informeren (direct marketing). De klant heeft steeds het recht om zich te verzetten tegen elke verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Om deze rechten te kunnen uitoefenen kan de klant contact opnemen met info@jomabasis.be  of via briefwisseling.

1.6.      Klachten

De klant beschikt steeds over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer:

1.7.      Cookies

Deze website gebruikt cookies die uw voorkeuren bewaren en daardoor het navigeren op deze website vereenvoudigen.

1.7.1.           Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die het surfgedrag van gebruikers van deze website opslagen. Deze cookies worden opgeslagen op jouw computer. Deze cookies worden opgeslagen in de tijdelijke bestanden van uw webbrowser en kunnen verschillende doeleinden hebben: technische cookies, tijdelijke cookies en tracking cookies. De browser controleert tijdens het bezoeken van een website of er cookies aanwezig zijn en wat de instellingen zijn (bijvoorbeeld taalkeuze).

Dankzij deze cookies kan Joma Basis het gedrag van bezoekers analyseren en de website verbeteren. Zo zorgen we ervoor dat u nog relevantere informatie te zien krijgt. Om de website optimaal te kunnen gebruiken is het aan te raden om de cookies in te schakelen. Sommige cookies kunnen niet worden uitgeschakeld want ze zorgen voor een correct functioneren van de website. Andere cookies (analyse) kunnen wel worden uitgeschakeld.

1.7.2.           Welke cookies gebruikt Joma Basis?

Voor een overzicht van de verschillende cookies of om de cookie-instellingen aan te passen: klik links onderaan op het cookie-symbooltje.

1.8.      Contactgegevens

Joma Basis springt zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Mocht er toch iets mis gaan brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte en doen we er alles aan om de schade te beperken. Het lekken van je persoonsgegevens omwille van gegevensdiefstal of een datalek kan in geen geval aanleiding geven tot een schadeclaim ten aanzien van Joma Basis.

Indien u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring, kan u ons contacteren via onderstaande gegevens. Deze contactgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het uitoefenen van uw rechten.

 • Adres: t.a.v. Data Protection Officer, Nooitrust 4, 2390 Malle
 • E-mailadres: info@jomabasis.be

Joma Basis zal elk schriftelijk verzoek behandelen binnen de termijn van één maand.

Klik hier om de disclaimer te bekijken.

Laatste update op 11/05/2024 door Joma Basis.